نماز جماعت

برگزاری نماز جماعت 

برگزاری نماز جماعت برای نوگلان عزیزمان و آموزش نحوه ی صحیح نماز خواندن