حضور آتش نشان در دبستان

حضور آتش نشان در دبستان برای آشنایی نوگلان عزیز با شغل شریف آتش نشانان و همچنین گفته شدن نکات مربوط به حفظ آرامش و... حین آتش سوزی