کاوش در آزمایشگاه

به دلیل اینکه نوگلان عزیز در سنی هستند که بسیار خلاق و کنجکاوند و نیز هزاران سوال در ذهن خودشان دارند لذا کلاس های آزمایشگاه در محیط جذاب آزمایشگاه برگزار می شود تا پاسخ چیستی و چرایی خود را دریافت کنند.