مسابقات عترت و نماز و قرآن آموزش پرورش منطقه 12

دانش آموزان در مسابقات عترت و نماز و قرآن آموزش پرورش منطقه 12 شرکت کردند.