اردو بوستان

دختران گلمان در همه پایه ها به اردوی بوستان رفتند تا در هوای دلچسب بهاری بهترین لحظات را در کنار هم بسازند.

گزارش تصویری