عرفه

پخش مناجات زنده دعای عرفه

سخنرانی سرکار خانم طباطبایی

برگزاری اعمال روز عرفه

عرفه روز مناجات و نیایش است.

عرفه روز گفتگو با معبود است.

برای خالص شدن و رسیدن به عیدقربان، عید بندگی 

گزارش تصویری