کاشت دانه و نگهداری از آن

علوم پایه دوم

باغبان های کوچک ما دانه های خود را مراقبت و آن را به جوانه لوبیا تبدیل کردند.

گزارش تصویری