جشن امضا

جناب دکترعبدالهیان

نوشتن عادی نیست…کسی شروع به نوشتن می کند که بر لبهٔ پرتگاه نغمهٔ مهر سر دهد …کسی شروع به نوشتن می کند که بی بال رویای پرواز دارد…کسی که لب سخنش را با نخ اجبار دوختند و حال قلم سکوتش را فریاد می کند…!

گزارش تصویری