آموخته ام بنویسم مادر ...

پایه اول

این بار اما, تمام آنچه را که باید،آموخته ام

  آموخته ام بنویسم مادر ...

مادر یک کلمه نیست، یک احساس است.

گزارش تصویری