سه شنبه های مهدوی

هدیه زیبا از طرف بهار جان شهرابی

طلوع نزدیک است اگر بخواهیم …

ظهور تو زیباتر از ظهور همه‌ی زیبایی‌هاست؛
چشم به راه زیباترین بهاریم..