همکاران آموزشی

همکاران آموزشی

 


آموزگار  پایه اول :سرکار خانم امراللهی


آموزگار پایه دوم : سرکار خانم اشتری


آموزگار پایه سوم:سرکار خانم معیا

 

آموزگار پایه چهارم ، سرکار خانم صبور

 

آموزگار پایه پنجم : سرکار خانم نفری 

 

آموزگار پایه ششم : سرکار خانم  جعفر زاده

 

معلم قرآن:سرکار خانم چاوشی


معلم خوشنویسی:سرکار خانم قلی پور


معلم ورزش: سرکار خانم صفاری

 


دپارتمان زبان انگلیسی :سرکار خانم نوری ،مسعودی، عرب ،لقمانی،بهشتی